VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.johnc.sk (ďalej len „e-shop“), pričom vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

2. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej adrese www.johnc.sk.

3. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, spravujú sa vzťahy neupravené týmito VOP, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

4. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, spravujú sa vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

II. Vymedzenie základných pojmov

1. Predávajúci, ktorý uskutočňuje predaj výrobkov prostredníctvom internetovej adresy www.johnc.sk kupujúcim na území Slovenskej republiky a na základe týchto VOP je obchodná spoločnosť J O H N - C s.r.o., so sídlom: Titogradská 5, 040 23 Košice, IČO: 36 770 531, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 19757/V.

2. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý si po oboznámení sa s internetovou ponukou predávajúceho vyberie tovar ponúkaný na internetovej adrese www.johnc.sk v ponuke predávajúceho a vybraný tovar, o ktorého zakúpenie má záujem, objedná u predávajúceho pomocou objednávky – objednávkového formulára.

3. Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).

4.Podnikateľom je kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služieb za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi týmito VOP v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

5. Objednávkou je objednávkový formulár, ktorý môže byť zasielaný po celý kalendárny rok a bude spracovaný do 3 pracovných dní. Základnou podmienkou prijatia objednávky je správne vyplnený objednávkový formulár zaslaný predávajúcemu. Objednávkové formuláre, ktoré budú vyplnené nesprávne alebo neúplne, nebudú považované za riadnu objednávku. Predávajúci prijíma objednávky od osôb starších ako 18 rokov. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré vzbudzujú podozrenie o zneužití internetového predaja neoprávnenými osobami (napríklad také objednávky, ktoré neobsahujú telefón či adresu elektronickej pošty, kde by bolo možné objednávku potvrdiť, či overiť).

6. Ponukou sa myslí tovar, ktorý je zverejnený predávajúcim pomocou internetovej ponuky na internetovej adrese www.johnc.sk. Ponuka vyplývajúca z internetovej ponuky predávajúceho platí vždy po dobu, po ktorú je daná ponuka na internetovej adrese zverejnená. Ceny výrobkov predávajúceho sú uvádzané v mene EUR. V kúpnej cene je zahrnutá aj DPH v príslušnej výške.

III. Kúpna zmluva

1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou, ktorej súčasťou sú aj tieto VOP.

2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránke e-shopu, pričom predávajúci je takýmto návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach e-shopu (následná zmena návrhu nemá vplyv na už uzatvorenú kúpnu zmluvu).

3. Kúpna zmluva vzniká okamihom prijatia objednávky predávajúcim, ktorá je v rámci e-shopu riadne vyplnená, potvrdená a odoslaná kupujúcim. Prijatie objednávky (objednávkového formulára) a tým uzatvorenie kúpnej zmluvy potvrdí predávajúci kupujúcemu bezodkladne elektronicky. Predávajúci tiež zašle kupujúcemu potvrdenie v listinnej podobe pri dodaní tovaru. Pokiaľ predávajúci nebude môcť kontaktovať osobu, ktorá objednávku zaslala v lehote 3 pracovných dní od zaslania objednávky, objednávka sa považuje za zrušenú. Povinnosťou predávajúceho je bezodkladne v prípade potreby zaslať kupujúcemu všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky, a to na adresu ktorú kupujúci uvedie v objednávke.

4. Objednávku môže kupujúci stornovať do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považuje predávajúci za zrušenú. Pri zrušení objednávky je kupujúci povinný uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Spotrebiteľ môže tiež odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 3 pracovných dní od oznámenia stornovania na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6. Ak je kupujúcim podnikateľ návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je kupujúcim odoslaná objednávka na tovar a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

7. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu dohodnutý tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúceho záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať.

8. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, a že sa s týmito VOP detailne oboznámil. Na tieto VOP bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nimi v plnom znení oboznámiť.

IV. Dodacie podmienky

1. Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom pošty alebo dopravného partnera, ktorého si kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky. Tovar bude kupujúcemu doručený najneskôr do 7 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Tovar si tiež kupujúci bude môcť prevziať v predajni predávajúceho v prípade, ak si takýto spôsob dodania tovaru zvolí v objednávke.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo informovať kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky o oneskorenej dodávke tovaru spôsobenej napríklad prechodným nedostatkom objednaného tovaru na sklade.

3. Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom pošty alebo dopravného partnera. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), dodací list a potvrdenie o uzatvorení zmluvy, pokiaľ nebude uzatvorenie zmluvy potvrdené elektronickou poštou.

4. Prevzatie tovaru je možné aj osobne, a to v predajniach predávajúceho, ktoré sú uvedené na internetovej stránke www.johnc.sk, a to po predchádzajúcom dohodnutí termínu, resp. v otváracích hodinách.

5. Cena za dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá na počte objednaných kusov. Cena za dodanie tovaru prostredníctvom dopravného partnera alebo pošty, ktorú je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar sa spravuje podmienkami pošty, resp. dopravného partnera, ktoré budú uvedené v objednávke. Predávajúci je však povinný zverejniť cenové podmienky dodania tovaru na svojej internetovej adrese. Predávajúci je povinný uviesť cenu dodania tovaru tak aby sa s ňou kupujúci mohol oboznámiť vopred pred uzatvorením zmluvy. Predávajúci nebude kupujúcemu účtovať cenu za dodanie tovaru v prípade osobného prevzatia tovaru v predajni predávajúceho. Ceny za dopravu  v rámci Slovenska alebo do Čiech môžete prečitať TU.

6. Kupujúci vyslovuje svoj súhlas s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.

7. Predávajúci tovar pred jeho odoslaním na svoje náklady zabalí a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve, poprípade spôsobom obvyklým, odpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a užívania. Tovar je dodávaný v bežných obaloch, do ktorých ho balí výrobca. Spolu s tovarom bude kupujúcemu dodaný aj návod na ošetrovanie tovaru a ďalšia dokumentácia, informácie a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru. Dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku, ak neurčuje ten ktorý právny predpis inak.

8. Kupujúci, prípadne iná osoba, ktorá je určená na prevzatie tovaru kupujúcim je povinná potvrdiť prepravcovi – dopravnej službe prevzatie tovaru vrátane všetkých dokladov. V prípade uskutočnenia hromadnej objednávky, t.j. objednávky – objednávkového formulára s viacerými druhmi tovarov, či s väčším počtom tovaru, predávajúci si vyhradzuje právo zaslať – dodať tovar po častiach, to znamená vo viacerých balíkoch. V takom prípade však cena za dopravu bude účtovaná jednorazovo.

V. Kúpna cena a platobné podmienky

1.Ceny tovaru v rámci e-shopu sú uvedené ako ceny koncové (teda vrátane všetkých prípadných daní a poplatkov), ako koncová je rovnako uvedená cena za dodanie tovaru prostredníctvom pošty, alebo dopravného partnera.

2. Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny bude zodpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného v e-shope v dobe odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť avšak s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať taká zmena vplyv.

3. Spôsob úhrady kúpnej ceny bude dojednaný v kúpnej zmluve, a to v nadväznosti na voľbu kupujúceho vykonanú v jeho objednávke, kedy má kupujúci možnosť platby:

a) dobierkou pri dodaní tovaru – kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti (či kartou dopravnému partnerovi) pri preberaní zásielky, a to k rukám dopravného partnera povereného dodaním tovaru; úhrada kúpnej ceny je podmienkou odovzdania tovaru

b) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v objednávke

c) platobnou kartou

VI. Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody

1. Vlastnícke právo k tovaru, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom (teda dojednanom v kúpnej zmluve podľa objednávky kupujúceho).

2. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníckeho práva.

VII. Zodpovednosť za vady, reklamácie, záruka

1. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý bude dodaný kupujúcemu bude mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, ustanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.

2. Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za kvalitu, a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Nároky kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vyriešenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy (ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak hlavne Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, tak Obchodným zákonníkom).

4. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli neodborným a nevhodným zaobchádzaním s tovarom zo strany kupujúceho.

5. Reklamáciu je možné uplatňovať iba po predložení originálu faktúry a vyplneného reklamačného listu, ktoré kupujúci obdrží pri dodaní – prevzatí tovaru. Predávajúci  je zodpovedný za vady dodaného tovaru iba v prípadoch, keď kupujúci – spotrebiteľ nepoužíval tovar v rozpore s návodom na obsluhu, prípadne v rozpore s pokynmi predávajúceho. Kupujúci je povinný prekontrolovať zásielku pri jej prevzatí. Reklamačné podmienky a podmienky záruky sú uvedené v reklamačnom formulári, ktorý je odovzdaný kupujúcemu – spotrebiteľovi pri dodaní objednaného tovaru. 

6. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady dodaného tovaru, ako aj spôsob uplatnenia reklamácie, reklamačné lehoty, nároky kupujúceho z chýb tovaru, sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku predávajúceho (ďalej tiež len „reklamačný poriadok“). V tomto reklamačnom poriadku sú rovnako detailne upravené nároky kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, z chýb tovaru.

7. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom pred uzatvorením kúpnej zmluvy podrobne oboznámil. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s ním v plnom rozsahu znenia zoznámiť.

8. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody na veci bez zavinenia predávajúceho, za chyby vzniknuté mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním alebo v dôsledku nesprávneho zachádzania, skladovania, užívania, ako aj za chyby spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou.

VIII. Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014Z.z. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie uvedenej v ods. 1.

3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

4. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby –podnikateľov ako aj fyzické osoby – nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 250/2007 Z. z..

5. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho, resp. e-mailom na adresu info@johnc.sk. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zverejní na internetovej stránke www.johnc.sk.

6. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar spolu s dokladom o kúpe je potrebné zasielať späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne), v pôvodnom obale.

7. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo tretej osobe poverenej predajcom na prevzatie tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu.

8. Predávajúci odporúča tovar poistiť. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať zásielky na dobierku.

9. Všetky platby prijaté od kupujúceho na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov predávajúci vráti bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to tým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe.

10. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsobom doručenia ponúkaný predávajúcim.

11. Predávajúci nie je povinný vrátiť platby kupujúcemu predtým ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

12. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, zodpovedá za toto zníženie, ak to bolo spôsobené v dôsledku zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, a to vo výške nevyhnutných opráv na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

13. V súlade s ust. § 7 ods. 6 písm. c zákona 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

IX. Ochrana osobných údajov, archivácia kúpnej zmluvy

1. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov (uvedených v kúpnej zmluve) v databáze zákazníkov predávajúceho po naplnení kúpnej zmluvy, a to do doby, než písomne doručí kupujúci predávajúcemu svoj nesúhlas s takým spracovaním.

2. Informácie o spracúvaní osobných údajov:

 • prevádzkovateľom je predávajúci J O H N - C s.r.o., so sídlom: Titogradská 5, 040 23 Košice, IČO: 36 770 531, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 19757/V;
 • osobné údaje budú spracúvané za účelom obchodných a marketingových potrieb predávajúceho, vrátanie ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielania obchodných oznámení okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov;
 • spracúvané budú osobné údaje uvedené v kúpnej zmluve (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, email, telefónne číslo);
 • poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné, kupujúci berie na vedomie, že bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu;
 • súhlas zo spracúvaním osobných údajov dáva kupujúci na dobu neurčitú, najdlhšie však do odvolaní súhlasu;
 • predávajúci sprístupní osobné údaje poskytnuté kupujúcim prepravcom povereným predávajúcim dodaním tovaru, a to v potrebnom rozsahu a za podmienok stanovených zákonom;
 • kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvaní; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

3. Predávajúci informácie o kupujúcom uchováva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý stanoví ďalšie podmienky ako aj práva kupujúceho ako dotknutej osoby. Osobné údaje kupujúcich sú zabezpečené proti zneužitiu.

4. Kúpne zmluvy sú od ich uzatvorenia archivované, a to aj po ich naplnení a vo forme, v akej boli uzatvorené. Prístup k archivovaným kúpnym zmluvám má výhradne predávajúci, prípadne subjekt poverený archiváciou. Títo nie sú oprávnení sprístupniť zmluvy tretím osobám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti pre také sprístupnenie.

X. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Predávajúci dáva kupujúcemu - spotrebiteľovi na vedomie, že od 01.02.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ má právo domáhať sa riešenia spotrebiteľského sporu zmierlivou formou. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb. Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

XI. Kontaktné údaje predávajúceho

J O H N - C s.r.o., so sídlom: Titogradská 5, 040 23 Košice, IČO: 36 770 531, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 19757/V,  tel. č. +421 911 914 575.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Názov a hlavná charakteristika tovaru, ktorý predávajúci v rámci e-shopu ponúka, je uvedená u konkrétneho tovaru.
 2. Predávajúci spotrebiteľovi za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nič neúčtuje.
 3. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice.
 4. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.
 5. Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú tieto VOP platné v znení účinnom ku dni uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 6. Tieto VOP umožňujú kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu.
Pravidelné novinky od nás priamo pre Vás. Ako? Jednoducho!

John-C.sk nájdete na GLAMI.sk

Copyright © 2016 JOHN-C s.r.o. Košice.

Grafika a vývoj bart.sk